START | FAQ | PROGRAM | STUDENCI | REKRUTACJA | OPŁATY | KONTAKT  

» Archiwum

 

REKRUTACJA

II Edycja 2011

 

W związku z uzyskaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dofinansowania projektu pn. " Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych", prowadzonego w ramach priorytetu VIII 'Regionalne kadry gospodarki', działania 8.1 'Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie', poddziałania 'Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw' PO KL informujemy, że:

 

LOKALNA AKADEMIA CISCO  przy  UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Ogłasza nabór na kursy
pn. Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych,
przygotowujące do uzyskania certyfikatów

Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 8.1.1

» Ogłoszenie o rekrutacji (pdf)


Kursy przeznaczone są:

 • dla osób dorosłych, pracujących (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy),
 • zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy,
 • zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego oraz zatrudnionych przez podmioty posiadające siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego (szczegóły opisane są w regulaminie rekrutacji). 

» Wykaz kursów do wyboru w II edycji 2011 «.

Rekrutacja będzie przeprowadzona
od poniedziałku, 30 maja 2011, w godz. 15:00 – 18:00
do dnia 27-06-2011 (gr. 19), 28-06-2011 (gr. 20), 29-06-2011 (gr. 21), 30-06-2011 (gr. 22)
w budynku Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu, sala 108.


W następnych dniach dokumenty można składać w Instytucie Matematyki i Informatyki UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu, w pok. 206, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00 lub u Instruktorów Cisco przed zajęciami .

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopia dowodu osobistego, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • informatycy - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pracy w zawodzie,
 • osoby niepełnosprawne - dokument poświadczający niepełnosprawność.

Na kursy przyjmowane będą poza kolejnością kobiety, osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia.

 

Na kursy zostanie przyjętych 60 osób do 4 grup szkoleniowych.
Uwaga: na kursy w II edycji  mogą zapisać się osoby które wzięły udzial w I edycji. Nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów, tylko osobista rejestracja w dniu rekrutacji.

 

Punkty za motywację/powód podjęcia szkolenia oraz wykonywany zawód  będą przyznawane według zasady:

 • 4 pkt., dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, pracujących w zawodzie informatyka, kod 213 zawodu w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2004r. Nr 265, poz. 2644 z póź. zm.,
 • 3 pkt., dla osób posiadających uprawnienia do pracy w zawodzie informatyka, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć dodatkowe umiejętności,
 • 2 pkt., dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności, pracujących w zawodach o kodzie 231, 232 (nauczyciele), 311, 312, 313 (technicy),
 • 1 pkt., dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności, pracujących w innych zawodach. 

Osoby które nie przyjdą na pierwsze zajęcia będą przesuwane na koniec listy osób zgłoszonych na kurs, tracąc miejsce w przydzielonej grupie szkoleniowej. 

Dodatkowe kryteria opisane są w regulaminie rekrutacji.

 

 

 

 

Kierownik Lokalnej Akademii Cisco przy Uniwersytecie Opolskim
Koordynator Projektu

dr Zbigniew Lipiński


 

 

Dokumenty do pobrania:


Lista osób przyjętych na kursy do grup 1-6 ( » lista osób zgłoszonych):

Lista osób przyjętych na kursy do grup 7-12:

Lista osób przyjętych na kursy do grup 13-18:

Lista osób przyjętych na kursy do grup 16-18:

Lista osób przyjętych na kursy do grup 19-22 ( » lista osób zgłoszonych):


 
 
 
 
 
 

Copyright © 2006-2018 | Instytut Matematyki i Informatyki | Uniwersytet Opolski
Webmaster: Wizyt: 101037

Get Firefox!
EFS POKL UO UO IMiI